REGULAMIN SERWISU

Ostatnia aktualizacja niniejszego Regulaminu miała miejsce 18 listopada 2016 roku.

Słowo wstępu

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu PolskaLata.pl, oraz warunki ich świadczenia. Prawnie obowiązującym Regulaminem jest wersja w języku polskim. Pozostałe wersje językowe są jego tłumaczeniem dla wygody Użytkowników Serwisu. Odwiedzanie i korzystanie zarówno ze strony internetowej PolskaLata.pl, jak i jej aplikacji mobilnej, oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację informacji w niej zawartych. Niniejszy Regulamin nie dotyczy jednak innych Serwisów i stron internetowych, nie będących własnością Serwisu PolskaLata.pl, do których Serwis odsyła. Regulamin może być okresowo aktualizowany, dlatego dla pewności proponujemy regularnie sprawdzać tę stronę.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Usługodawca - Administrator Serwisu;
 • Serwis – jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa Administratora, posługującą się stroną internetową PolskaLata.pl;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą w jakikolwiek sposób ze strony internetowej PolskaLata.pl;
 • Konto – zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego zarejestrowanego Użytkownika, panel na stronie internetowej PolskaLata.pl, dzięki któremu Użytkownik uzyskuje możliwość zapisania wybranych ofert do ulubionych, odtworzenia swoich ostatnich wyników wyszukiwania, dostęp do innych narzędzi ułatwiających planowanie podroży;
 • Rejestracja – proces zakładania konta Użytkownika w Serwisie, poprzedzony zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;
 • Newsletter – wiadomość e-mail wysyłana cyklicznie do Klienta bądź zarejestrowanego Użytkownika, zawierająca informacje o wydarzeniach i promocjach z kategorii biletów lotniczych, hoteli i wypożyczalni samochodów, rekomendacje dotyczące miejsc podróży, czy porad dla podróżujących.

Administrator Serwisu

Administratorem Serwisu jest będąca przedsiębiorcą spółka IT EUROPEAN GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516), ul. Rejtana 17/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000551841, posiadająca numer NIP 5213693478, numer REGON 361236310.

Usługa

PolskaLata.pl jest wyszukiwarką ułatwiającą Użytkownikom korzystanie z usług turystycznych przy pomocy udostępnionych w Serwisie narzędzi, służących do ich wyszukiwania, porównania i rezerwacji. PolskaLata.pl nie sprzedaje usług turystycznych. Dokonując rezerwacji takiej Usługi za pośrednictwem naszego Serwisu, Użytkownik rezerwuje ją u Dostawcy Usługi Turystycznej, który jest wskazany na stronie rezerwacji, a PolskaLata.pl służy jedynie jako narzędzie. Wobec powyższego, PolskaLata.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani za rezerwację, ani za Usługę Turystyczną. W przypadku jakiekolwiek problemów lub sporów dotyczących swojej rezerwacji i/lub Usługi Turystycznej, Użytkownik zgadza się adresować je i rozwiązywać z Dostawcą Usługi Turystycznej, a nie z PolskaLata.pl.

Rezerwacja biletów lotniczych

Regulamin korzystania z systemu rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych w Serwisie PolskaLata.pl

Wyszukiwarka hoteli

Regulamin korzystania z systemu rezerwacji miejsc noclegowych w Serwisie PolskaLata.pl

Wypożyczenie samochodu

Serwis PolskaLata.pl umożliwia wyszukanie i porównanie ofert wypożyczalni samochodów. W celu dokonania rezerwacji usługi polegającej na wypożyczeniu samochodu Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę naszego Partnera: rentalcars.com, który w procesie rezerwacji pełni funkcję pośrednika. PolskaLata.pl nie ponosi odpowiedzialności za Regulamin, ani za Politykę Prywatności witryn internetowych ani mobilnych, do których przekierowuje. Zalecane jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności sprzedawcy.

Założenie i usunięcie konta

Proces zakładania konta Użytkownika zawsze rozpoczyna się od Rejestracji. Informacje wymagane przy rejestracji:
 1. Podanie nazwy Użytkownika i adresu email. Na podany adres email wysyłane jest automatyczne powiadomienie z linkiem aktywacyjnym.
 2. Po potwierdzeniu adresu email i skorzystaniu z linku aktywacyjnego podanego w wiadomości, Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio do panelu Użytkownika.
 3. Dokończeniem rejestracji jest wpisanie hasła i uzupełnienie pozostałych danych osobowych (wymagane są wyraźnie oznaczone).
 4. Po uzyskaniu dostępu do konta witryna daje nam możliwość zmiany hasła dostępu do profilu.
PolskaLata.pl ma prawo wedle własnego zdania, bez uprzedzenia, niezwłocznie usunąć profil Użytkownika i pozbawić go dostępu do usługi. Przyczyny takiego usunięcia będą obejmowały między innymi złamanie lub naruszenie niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności naszej witryny. Użytkownik ma również prawo wnioskować do PolskaLata.pl o usunięcie profilu i danych osobowych. Należy skierować do PolskaLata.pl oświadczenie o rezygnacji z konta Użytkownika. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą malową (wysyłając maila na adres: kontakt@PolskaLata.pl), bądź listowanie (na adres korespondencyjny Administratora: ul. Rejtana 17/11, 02-516 Warszawa, Polska).

Newsletter

Newsletter to usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi, cyklicznych wiadomości drogą e-mailową zawierających informacje o wydarzeniach i promocjach z kategorii biletów lotniczych, hoteli i wypożyczalni samochodów, rekomendacje dotyczące miejsc podróży, czy porady dla podróżujących. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną, po wcześniejszym zamówieniu newslettera przez Użytkownika, który dobrowolnie zapisał się do jego bazy odbiorców, bądź dokonał rejestracji w naszym Serwisie oraz wyraził zgodę na otrzymywanie od nas informacji o charakterze handlowym. Z chwilą dokonania zamówienia, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera. Użytkownik w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez skierowanie do PolskaLata.pl oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą malową (wysyłając maila na adres: kontakt@PolskaLata.pl) bądź listownie (na adres: ul. Rejtana 17/11, 02-516 Warszawa, Polska).

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym PolskaLata.pl: W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Serwisu PolskaLata.pl, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome (nie starsza niż wersja 32.0.*), Opera, Mozifla Firefox (nie starsza niż wersja 46.0.*), Safari (nie starsza niż wersja 7).

Czynności zakazane

Administrator zakazuje Użytkownikowi przesyłania i wykorzystywania w ramach korzystania z Serwisu wszelkich treści o charakterze bezprawnym. Każde umieszczenie takich treści będzie zgłaszane odpowiednim organom państwowym. Użytkownik może korzystać z Serwisu PolskaLata.pl wyłącznie w celu rzeczywistego wyszukiwania ofert usług turystycznych. Zabrania się korzystania z naszego Serwisu w celu dokonywania fałszywych lub fikcyjnych rezerwacji tych usług, jak również dokonywania rezerwacji w celu ich późniejszej odsprzedaży. Jednocześnie warunkiem korzystania z naszego Serwisu jest zagwarantowanie przez Użytkownika, że nie będzie wykorzystywać go w żadnym bezprawnym lub zakazanym celu.

Modyfikacja usługi

PolskaLata.pl nadaje sobie prawo do modyfikacji witryny w dowolnym czasie. Modyfikacje te mogą być czasowe lub stałe i dotyczyć mogą jej całości, lub części jej podlegającej. Użytkownik wyraża zgodę na nieponoszenie odpowiedzialności przez PolskaLata.pl wobec Użytkowników z tytułu zmian, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usługi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystanie z usługi Serwisu PolskaLata.pl jest dobrowolne i na własne ryzyko. PolskaLata.pl nie może zagwarantować Użytkownikowi, że w 100% spełni jego oczekiwania. Nie dajemy gwarancji, że usługa spełni wymagania Użytkownika, usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna i wolna od błędów, a wyniki otrzymywane dzięki wykorzystaniu z usługi będą dokładne i wiarygodne, jakość produktów, usług, informacji i innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem usługi będzie spełniać jego oczekiwania. Nie ponosimy także odpowiedzialności za wszelkie błędy, które pojawiają się na stronach firm, z których Użytkownik chce skorzystać przy zakupie usługi.

Reklamacje usług

Procedury reklamacyjne dotyczące usług turystycznych opisane są w odrębnych Regulaminach:
 1. Dla wyszukiwarki biletów lotniczych: Regulamin korzystania z systemu rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych w Serwisie PolskaLata.pl
 2. Dla wyszukiwarki hoteli: Regulamin korzystania z systemu rezerwacji miejsc noclegowych w Serwisie PolskaLata.pl
 3. W przypadku wyszukiwarki wypożyczalni samochodów wszelkie reklamacje dotyczące usługi powinny być zgłaszane naszemu Partnerowi będącemu jednocześnie Dostawcą bazy, do Działu Obsługi Klienta: dzialobslugiklienta@rentalcars.com, przez okres trzech miesięcy od dnia dokonania zwrotu samochodu.

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

Wszelkie reklamacje dotyczące wyłącznie działania Serwisu mogą być przez Użytkownika składane drogą mailową (kontakt@PolskaLata.pl) bądź listownie (ul. Rejtana 17/11, 02-516 Warszawa, Polska). W treści reklamacji należy podać Nazwę Użytkownika, datę wystąpienia problemu oraz jego szczegółowy opis, w tym opis warunków technicznych urządzenia, z którego korzystano podczas używania Serwisu. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od jej otrzymania. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana w formie, w jakiej ją zgłoszono.

Ochrona

Za nieprzestrzeganie Regulaminu, a w szczególności za naruszenie jego zapisów lub umów stanowiących integralną jego część, Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność przewidzianą stosownymi przepisami prawa.

Obowiązujące prawo

Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory z niego wynikające, lub związane z jego przedmiotem lub sformułowaniem, jak również korzystanie z witryny PolskaLata.pl lub aplikacji do niej należącej, podlegają prawu polskiemu. Sądem Właściwym dla wszelkich sporów wynikających z korzystania przez Użytkownika z Serwisu jest polski Sąd w Warszawie.